Information rörande Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

Försvarsmaktens åtgärder

Försvarsmakten följer noggrant utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör kontinuerliga bedömningar om behov av åtgärder.

Försvarsmakten har påbörjat planeringsverksamhet mot bakgrund av vår samhällsviktiga funktionalitet och händelseutvecklingen rörande smittspridningen av viruset Covid-19/Corona. Syftet är att genomföra förberedande planering för att kunna hantera olika händelseutvecklingar som kan påverka Försvarsmaktens beredskap, insatser, stöd till samhället och verksamhet i övrigt. Förväntat resultat är handlingsplaner för olika händelseutvecklingar såsom till exempel riktlinjer för resor, möten, övningar, förhållningssätt vid befarad sjukdom.

Försvarsmakten kommer löpande att uppdatera med information och riktlinjer på Emilia.

Riktlinjer 28 feb 2020

För att minska risken för spridning av olika sjukdomar påminns om vikten av god handhygien genom att tvätta händerna noggrant och att använda handsprit.

Resor ska undvikas till områden med konstaterad smittspridning, för närvarande Kina, Sydkorea, norra Italien (runt Milano/Venedig) och Iran. Besök av personer från dessa områden ska undvikas.

Allt talar för att endast sjuka individer är smittsamma, inte under den s.k. inkubationstiden (tiden mellan smittotillfället tills sjukdomen debuterar) som anges till 2-14 dagar. För närvarande inga restriktioner för de som redan varit i områden med konstaterad smittspridning utöver särskild uppmärksamhet på eget (eller närståendes) allmänt fysiskt tillstånd.

Iakttag uppmärksamhet på influensaliknande symptom. Vid symptom, stanna hemma, sjukanmäl dig enligt ordinarie rutiner och därefter kontakta 1177 Vårdguiden via telefon för korrekt omhändertagande. Har du, eller närstående, inte varit i de drabbade områdena de senaste 14 dagarna finns det inte anledning att misstänka att du fått det nya coronaviruset.

Om Försvarsmaktsanställd personal har varit och rest i något av områdena med konstaterad smittspridning de senaste 14 dagarna och uppvisar influensaliknande symptom ska du stanna hemma och därefter kontakta 1177 Vårdguiden via telefon för korrekt omhändertagande. Medarbetaren ska då sjukanmäla sig enligt ordinarie rutiner. Finns misstanke om Covid-19/Coronavirus ska chef informeras om det.

Om närstående har varit och rest i något av områdena med konstaterad smittspridning de senaste 14 dagarna och uppvisar influensaliknande symptomska ska medarbetaren hemförlovas med lön i väntan på provsvar från de anhöriga i de fall sjukvården misstänker Covid-19/Coronavirus. Meddela din chef om förhållanden.

Smittspridning

Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, framförallt genom droppsmitta (stora droppar). Allt talar för att endast sjuka individer är smittsamma, inte under den s.k. inkubationstiden (tiden mellan smittotillfället tills sjukdomen debuterar) som anges till 2-14 dagar. Det finns inget vaccin mot coronaviruset. Munskydd har ingen skyddande effekt. Speciell skyddsutrustning inklusive andningsskydd finns till sjukhuspersonal som vårdar smittade, sjuka patienter.

Symtomen från coronaviruset liknar de symtom som man får vid influensa men har du inte varit i de drabbade områdena i Kina de senaste 14 dagarna finns det inte anledning att misstänka att du fått det nya coronaviruset.

Anm. Av smittskyddslagens 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. En arbetstagare som inte följer expertmyndigheternas rekommendationer med anledning av coronaviruset kan inte anses uppfylla denna skyldighet. Om arbetstagaren väljer att åka till ett område med smittspridning, får arbetstagaren ta konsekvenserna av detta beslut. Lön kommer inte att i ett sådant fall betalas ut enligt ovanstående riktlinjer.

Områden med konstaterad smittspridning

Enstaka fall har upptäckts i Sverige men det finns inga tecken till smittspridning i Sverige. Denna risk bedöms enligt Folkhälsomyndigheten som tills vidare låg utifrån erfarenheter från andra länder.

Länder med konstaterad smittspridning: Kina, Sydkorea, norra Italien (runt Milano och Venedig) samt Iran.

Bakgrund

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i staden Wuhan i provinsen Hubei, centrala Kina.  Det nya coronaviruset, som ger upphov till sjukdomen covid-19, är släkt med SARS-coronavirus som orsakade ett världsomspännande utbrott 2002-2003.

WHO beslöt den 30 januari att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, Public Emergency of International Concern (PHEIC), för att samordna länders resurser för att gemensamt begränsa utbrottet.

Som ett led i detta har den svenska regeringen 2 februari, efter hemställan från Folkhälsomyndigheten, beslutat att klassa covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Beslutet stärker den svenska beredskapen genom att det finns juridiska möjligheter att vidta åtgärder som exempelvis karantän och isolering av smittsamma eller sjuka personer. Risken för detta bedöms dock för närvarande av Folkhälsomyndigheten som mycket låg.