Sedan den 1 januari 2020 gäller ett nytt kollektivavtal för reservofficerare. Förbundet Reservofficerarna har lagt många års arbete på att få likabehandlingsprincipen att gälla. Nu är vi nästan i mål. Här är de viktigaste punkterna i det nya avtalet:

Tjänstestället

 • Som reservofficer har du alltid bostaden som tjänsteställe, oavsett vilken anställning du har. Du kan tjänstgöra i din tillsvidareanställning och tjänstgör då i din krigsbefattning (motsvarande tidigare RO i KRO) och kallas då RO1. Du kan också ha en tillkommande tidsbegränsad anställning som ska kopplas till din krigsuppgift, till att utveckla kunskaper och färdigheter mot krigsuppgiften, eller till att verka som instruktör för värnpliktiga (benämns RO2 och motsvarar tidigare RO i GRO). Den andra tidsbegränsade anställningen kallas för RO 3, och är inte kopplad till krigsuppgiften, utan till din roll som befäl inom Försvarsmakten.

Hur är det med tjänstgöringsplan?

 • Tjänstgöringsplanen är enbart kopplat till tjänstgöring i RO1. Den ska uppdateras med jämna mellanrum i dialog mellan dig och din chef och vara underskriven av båda parter.

Vilka villkor gäller när jag tjänstgör?

 • Du har rätt till alla ersättningar i enlighet med Villkors- och rörlighetsavtalen. Det innebär bland annat att du har rätt till traktamente om du tjänstgör mer än 50 km ifrån din bostad och du övernattar minst en natt i tjänsten. För 2020 är traktamentet inom Sverige 230 kronor/dag de första tre månaderna, därefter 168 kronor/dag. Se skatteverket.se för mer information kring traktamenten. Förr fick man så kallat dagtraktamente. Det utgår inte längre. Istället har du rätt till restidsersättning på 1/175-del av lönen per timme.
 • Du har också rätt till ersättning vid pendling, eventuell veckopendling och till fri bostad om du tjänstgör på annan ort än i din hemort.

Hur är det med utrustning?

 • Du ska ha den utrustning som du behöver för tjänstgöringen, på precis samma villkor som yrkesofficerare.

Och med idrott och tävlingar?

 • Du har samma rätt som yrkesofficerare att delta med rabatterade priser, eller att tävla för Försvarsmakten. Bland annat är deltagande i Blodomloppet och VårRuset gratis för Försvarsmaktspersonal. Översiktlig information om idrott 2020 hittar du på reservofficerarna.se.

Vilken lön gäller?

 • När du tjänstgör i RO1-befattning får du en lön som årligen ska räknas upp genom RALS-avtalet. För 2019 var nivån 2,3 procent. 2020 års nivå är inte förhandlad än, utan beräknas vara klar till hösten. När du tjänstgör i RO2- respektive RO3-befattning ska lönen avtalas mellan dig och arbetsgivaren innan varje tjänstgöringsperiod. Om din tjänstgöringsperiod sträcker sig mer än nio månader till nästa revisionsperiod ska du också omfattas av RALS.

Hur vet jag vilken lönenivå jag bör ha?

 • Nivåerna kan variera mellan förband och beror även på hur efterfrågad kompetensen är. Lönen ska vara individuell och differentierad. Bästa sättet att få koll på löneläget är att höra efter med de lokala förtroendevalda eller med yrkes- respektive reservofficerskollegor i liknande befattning.

Från när gäller detta?

 • Från 1 januari 2020.

Hur ser retroaktiviteten ut för intjänande av premie och för rättelse av traktamente för IMI-anställning?

Försvarsmakten kommer som ett led i övergången till det nya RO-avtalet att göra en utbetalning till samtliga de reservofficerare som underperioden 2019-07-01– 2019-12-31 varit inne och tjänstgjort i en form som enligt det nya avtalet vore att anse som en RO2 eller RO3 anställning. Dessa utbetalningar(brutto) skall nivåmässigt ligga i nivå med de traktamentsbelopp(brutto) motsvarande tjänstgöringar berättigat till om det nya RO-avtalet hade trätt ikraft den 1juli 2019 istället. Detta kommer att effektueras under första och andra kvartalet 2020.

I den mån det kan konstateras att en individs tjänstgöring skulle klassificerats inom ramen för RO2 skall denna, för perioden 2019-07-01–2019-12-31, räknas som premiegrundande tjänstgöring.

Hur ska jag göra för att få rätt ersättning?

 • Försvarsmakten ska se över att alla får rätt ersättning. Om du redan har tecknat ett avtal med sämre villkor än du ska ha, ta upp det med din chef.

Om det ändå blir fel, vad gör jag då?

 • Kontakta i första hand din chef på förbandet. Därefter lokal HR, lokalt ombud hos Officersförbundet eller Reservofficerarnas kansli på kansli@reservofficerarna.se