– I första hand representerar jag Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och våra medlemmar, men det är mycket roligt att få insyn i och förhoppningsvis kunna påverka samtliga reservofficerares situation och hur de kan vara till nytta för Försvarsmakten, säger Patrik Selling, som utsågs till ledamot i Reservofficerarnas styrelse i slutet av mars.

– I grunden tror jag att reservofficerare, ja samtliga tidvis tjänstgörande, är något inneboende positivt, såväl för Försvarsmakten, och det militära försvaret, som för civilförsvaret och för landet i stort. Men på vägen fram är det viktigt att lyssna till Försvarsmakten behov idag, fortsätter Patrik.

Patrik Selling arbetar civilt som försäljningschef på BAE Systems Bofors i Karlskoga. Den militära karriären började i marinen med officersexamen 1986 och avslutades 2014 efter att i huvudsak tjänstgjort inom ytstridsförbanden. Förutom några år i högkvarteret har Patrik även haft ett antal internationella befattningar. Som reservofficer tillhör Patrik marinstabens operationsavdelning. Patrik är också medlem i Kungliga Örlogsmannasällskapet.