Hoppa till innehåll
Analys

”Försvarsmakten behöver en bemanningstjänst för reservare”

Med en ”Försvarsmaktens bemanningstjänst för reservare” kunde alla RO få en befattning där den enskilda kompetensen, åldersläget, erfarenheten och fysiska förmågan kunde förstärka Försvarsmakten på bästa möjliga sätt. Foto: Getty Images
Det krävs en grundlig inventering av landets alla reservofficerare. Det menar öv Fredrik Zetterberg, skolchef vid Militärhögskolan i Halmstad.
Text: Helene Claesson /

Reservofficeren har tidigare skrivit om Zetterbergs översyn av det svenska reservofficerssystemet. I en ny delrapport rekommenderar han Försvarsstaben att under 2023 genomföra en rad åtgärder.

En grundlig inventering om kompetens och vilja att bidra till Försvarsmaktens tillväxt behöver genomföras eftersom förbanden inte har särskilt bra koll på den kader man har, menar Zetterberg. Nästan 7 000 reservares ålder och bakgrund ger vid handen att kanske inte alla är krigsplaceringsbara som chefer för stridande förband. 

Fredrik Zetterberg.

– Men de utgör en avsevärd investerad resurs, de har bred kompetens och lång erfarenhet, och de har hög försvarsvilja. Försvarsmakten borde dra fördel av den investerade resurs som reservofficerare med eller utan noll-avtal utgör. De kan bidra till Försvarsmaktens och totalförsvarets tillväxtfas med snabba och effektiva åtgärder, menar han.

Idag vet man inte heller exakt vad Försvarsmakten behöver för kompetens framöver.  

– Vilka behov har vi? Först när vi vet det, vet vi hur vi ska utbilda så att alla får rätt kompetens.  

Samtidigt konstaterar Zetterberg att en ”omfattande nyrekrytering” sannolikt kommer att krävas. Han nämner ett nytt utbildningsbehov på cirka 250 reservare per år, vilket i sin tur skulle kräva cirka 300 utbildningsplatser per år. 

Han menar också att det nuvarande systemet där reservare är knutna till ett specifikt hemförband inte fungerar. En kompetens som inte behövs på ett förband kan ju behövas på ett annat. 

– Målbilden skulle kunna vara att inrätta en slags Försvarsmaktens bemanningstjänst för reservofficerare, ett ”FM RO Poolia”, där reservofficerare ges möjlighet att få en befattning där den enskildes kompetens, ålder, erfarenhet och fysiska förmåga kan förstärka Försvarsmakten på bästa möjliga sätt, säger han. 

Här är några av de åtgärder Fredrik Zetterberg tar upp i sin rapport: 

Respektive försvarsgren och stridskraft bör:

  • Genomföra en inventering av landets reservofficerare. 

– Jag möter många som suckar; inga fler enkäter och jag håller med. Nu behövs ett mer detaljerat underlag.

  • Tillsätta reservofficershandläggare vid varje förband. Särskilda RO-handläggare bör också införas i Högkvarteret, i Försvarsgrensstaber, MR-staber och vid HR-Centrum. 
  • Specificera behovet av officerare och specialistofficerare i reserven i krigsorganisationen 2035. 
  • Rensa i listorna. Det finns 3 000 reservofficerare – över 53 år – med ”noll-avtal”. Se vilka som kan kompetensutvecklas för att bli krigsplacerade igen, och vilka som bör avvecklas. 
  • HR-Centrum bör anpassa systemstöd PRIO för hantering av reservofficerare.

Och vad händer nu?

– Nu ligger den här delrapporten i Försvarsstabens händer. Även om många av förslagen rör förbanden så handlar det i slutänden om resurser. Många förband skulle nog gärna anställa en reservofficershandläggare – men de efterfrågar resurser, säger Fredrik Zetterberg.

GENOMLYSNING

  • Fredrik Zetterbergs genomlysning ska ta fram analyser och förslag på förändringar av dagens reservofficerssystem. Ytterligare två delrapporter ska släppas.
  • Nästa ska fokusera på konkreta åtgärder för att nå måltalen 2035.
  • Den sista delrapporten kommer att vara ett förslag på ett produktionsrationellt och långsiktigt reservofficerssystem.