Hoppa till innehåll
Avtal

Så ska du tänka kring premien

Tack vare vårt nya kollektivavtal får allt fler reserv­officerare nu rätt till sin tjänstgöringspremie om två prisbasbelopp, i år 105 000 kronor. ”Kom ihåg att ansöka om premien innan sista juni 2025 så det inte blir för sent”, säger Förbundet Reserv­officerarnas förhandlingschef Jonas Wiberg, som här svarar på de vanligaste frågorna om premien:
Text: Jenny Harlin /
Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten | Getty

Är premien skattepliktig?

– Ja. Den räknas som ersättning för arbete.

Jag har fått någon sorts premie tidigare än 2010. Har jag rätt till den här tjänstgöringspremien om två prisbasbelopp ändå?

– Har du fått en tjänstgöringspremie enligt nuvarande Officersförordning, så har du inte rätt att få den igen. Har du fått tjänstgöringspremie som byggde på andra regelverk än denna förordning, så har du rätt att få den här premien.

Vad händer med tid inarbetad innan 2010 – gills inte den för att få premien?

– Nej, den gills inte.

Tidigare sade Försvarsmakten att tjänstgöring som RO 3 inte räknades för premien. Kan jag med det nya avtalet tillgodoräkna mig även genomförd RO 3-tjänstgöring för att få premien?

– Ja. All tjänstgöring som reservofficer räknas, oavsett om det var som RO1, RO2 eller RO3.

Kan jag få premien om två prisbasbelopp en gång till om jag säger upp mig och påbörjar en ny anställning som reservofficer?

– Nej, du kan bara få tjänstgörings­premien om två prisbasbelopp en gång.

Räknas tid som jag tjänstgjort i Hemvärnet som premiegrundande?

– Ja, förutsatt att du har tjänstgjort som reservofficer med placering i Hemvärnet. Om du har gått på Hemvärnsavtal har du inte rätt till premien.

Vad menas med att man antingen ska vara anställd enligt nu gällande officersförordning, eller att ens anställning har omreglerats för att avse internationell tjänstgöringsskyldighet?

– Det innebär att du antingen anställdes efter reglerna i nuvarande Officersförordning, och då ska all din tjänstgöring räknas som premiegrundande. Om du anställdes tidigare än 2008, anställdes du enligt en förordning med andra regler. Det som hände 2010 var att all personal i Försvarsmakten fick nya anställningsbeslut, med anledning av internationell tjänst­göringsskyldighet. Det medförde att även den som anställts tidigare än 2008 omfattas av nuvarande Officersförordnings regler.

Kan jag skjuta upp att begära ut premien, även om jag redan har arbetat ihop mina tolv månader?

– Det är upp till den enskilde ett bestämma när det ska göras utbetalning, men enligt avtalet ska framställan vara inne senast i juni 2025.

Om jag inte har arbetat ihop mina tolv månader än, vad gör jag då?

– Då väntar du tills att du har kommit upp i tolv inarbetade månader och begär ut premien när rätt antal dagar eller månader är intjänade.

Vad gäller för oss sjuksköterskor som tidigare varit anställda som GSS/T men nu fått beslut om att vi omvandlats till reservofficerare – har vi också rätt till premien?

– Försvarsmakten får, enligt Officersförordningens § 20, anställa personer som reservofficer med särskild kompetens. Den anställde ska då genomgå en särskild officersutbildning, som ska ge kunskap och färdighet enligt de grunder som anges för ordinarie reservofficersutbildning. Därför utgår Förbundet Reservofficerarna ifrån att även reserv­officerare anställda på § 20 (vilket många sjuksköterskor bland annat är) också ska få sin premie efter tolv månaders tjänstgöring.

Vad är skillnaden mellan 365 dagar och tolv månader?

– För den som tjänstgör längre perioder räknas semester, FMD mm in i intjänandet. Den som jobbar kortare perioder i taget eller enstaka dagar får inte göra det, utan måste alltså jobba varenda dag för att tjäna in rätt antal dagar.

SÅ SÄGER KOLLEKTIVAVTALET OM PREMIEN

 • Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning och har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt tolv månader får en tjänstgöringspremie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
 • För den som anställts enligt Officers­förordningen (2007:1268) räknas all tjänstgöringstid som reservofficer från anställningstillfället, till dess sammanlagt tolv månaders tjänstgöringstid uppnås. Motsvarande rätt tillfaller också reserv­officerare vars anställning omreglerats för att även avse internationell tjänstgöringsskyldighet. Tjänstgöringstid för sådan rätt räknas från den nya anställningens ingående (2010). Med tolv månader avses 365 dagar.
 • Som tjänstgöringstid räknas tid under tjänstgöringen då reservofficeren haft semester, beviljats annan ledighet eller haft vilodagar någon gång under tjänstgöringsperioden.
 • Tjänstgöringspremie kan bara utbetalas en gång per reservofficer.
 • Utbetalning sker vid ordinarie löne­utbetalning snarast möjligt efter att arbetstagaren skickat in begäran om utbetalning av tjänstgöringspremie till arbetsgivaren.
 • Yrkesofficer som sagt upp sig utan att gå i pension (förtidsavgången), men som därefter anställs som reserv­officer, är berättigad till tjänstgöringspremie.
 • Reservofficer som sagt upp sig utan att gå i pension (förtidsavgången), men som därefter anställs som reservofficer, är berättigad till tjänstgöringspremie. Sådan rätt föreligger dock inte om reserv­officeren i sin tidigare anställning redan erhållit tjänst­göringspremie, oavsett författningsstöd.
 • Yrkesofficer som avgått i pensioneringssyfte, men som därefter anställs som reservofficer är inte berättigad till tjänst­göringspremie.
 • Reservofficer som avgått i pensioneringssyfte är inte berättigad till tjänst­göringspremie.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT FÅ DIN PREMIE

 • Kontrollera att du har tjänstgjort som reservofficer tolv månader from 2010. Om du är osäker, kolla med din lokala HR-avdelning. Om du inte vet vilket förband du tillhör, kolla med HR-direkt@mil.se.
 • Meddela din chef och be denne skicka in blankett till HRC för utbetalning av premien.