Hoppa till innehåll
På förhandlingsfronten

Reservofficerspremien alltmer aktuell

Text: Jenny Harlin /

Missade du förhandlingschef Jonas Wibergs seminarier om reservofficerspremien? Här får du en ny chans till kunskap.

RO/Mj Jonas Wiberg är en mycket erfaren arbetsrättsjurist. På ideell basis har han förhandlat för Förbundet Reservofficerarna i över tio år och besitter djup expertkunskap i de regleringar som styr reservofficerares verksamhet.

– Under det senaste året har frågan om reservofficerspremien blivit alltmer aktuell. Förmodligen för att allt fler reservofficerare tjänstgör, jämfört med tidigare, säger Jonas Wiberg.

Ett flertal medlemmar i Sverof har vänt sig till Reservofficerarna när de nekats premien, som i år uppgår till 96 600 kronor. I de flesta fallen betalades premien ut, dock efter att ärendet förhandlats med både Försvarsmakten och med den högre instansen Arbetsgivarverket. Några ärenden är fortfarande föremål för förhandling.

– Kunskapen om gällande regler och villkor för reservofficerare är generellt låg i Försvarsmakten, som anger olika skäl till att slippa betala ut premien. Försvarsmakten har också satt upp egna, interna myndighetsföreskrifter som begränsar rätten till premie men som står i strid med högre, gällande Officersförordning, förklarar Jonas Wiberg och förklarar vad som gäller:

När reservofficers- och officersförordningarna år 1994 slogs ihop till en gemensam förordning, infördes en bestämmelse om premie för faktisk reservofficerstjänstgöring (tidigare fick man premie efter genomförd utbildning). Denna bestämmelse överfördes sedan år 2008 till nu gällande Officersförordning (2007:1268) i vilken står att läsa att:

15 §   Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733).

När utlandsobligatoriet genomfördes år 2010 fick enbart de officerare som accepterade de nya anställningsförhållandena fortsätta sin anställning i Försvarsmakten, varför alla reservofficerare idag är anställda på Officersförordning (2007:1268) och reglerna om premier i § 15 gäller.

Försvarsmakten har angivit olika skäl för att neka reservofficerare premie: att RO 3- tjänstgöring inte gills, att tjänstgöringen måste ha genomförts under de senaste åtta åren, att en före detta yrkesofficer som blivit reservofficer inte omfattas. Bland många andra förklaringar.

– Men de interna föreskrifter som Försvarsmakten har satt upp står inte över gällande förordning, och i den står ingenting av det som Försvarsmakten hävdar, påpekar Jonas Wiberg.

Gills tjänstgöring utomlands, eller i Hemvärnet, för att vara berättigad till premie?

– All tjänstgöring som reservofficer gills. Benämningen RO1-RO3 uppkom först 2020, alltså efter att aktuell Officersförordning började att gälla. Vad gäller tjänstgöring i Hemvärnet gills tjänstgöringen om den utförts som reservofficer, inte om det är på hemvärnsavtal.

Vad räknas som grundläggande officersutbildning?

– Förbundets uppfattning är att all grundläggande officersutbildning räknas, både inom Försvarsmakten och på FHS. 

Finns det någon preskriptionstid?

– Ja, tio år för fordrans förfallodag, enligt Preskriptionslag (1981:130). Om du inte har begärt ut premien tio år efter att du haft rätt till att den skulle utbetalas, kan du alltså inte kräva den. Men om du har tjänstgjort som reservofficer ytterligare efter det första tillfället som du tjänstgjort sammanlagt tolv månader eller 365 dagar, förflyttas fordrans förfallodag, säger Jonas Wiberg. 

Gör så här för att få din premie

  1. Vänd dig till FM HRC och begär ut all information om hur mycket, när och var du har tjänstgjort, e-post:exp-fmhrc@mil.se. För att vara berättigad till premien ska du ha tjänstgjort sammanlagt tolv månader. För den som har tjänstgjort tolv månader sammanhängande kan även FM-dygn och ledighet räknas in. Du som har tjänstgjort kortare perioder i taget under flera år, kan behöva visa att du har tjänstgjort 365 dagar totalt, denna fråga är inte prövad än. I PRIO ska finnas information om tjänstgöring även vid förband som lagts ned.
  2. Tillskriv din OrgE och berätta att du i enlighet med Officersförordningens § 15 har rätt till premie om 2 PBB, bifoga information om arbetad tid och begär att OrgE ska betala ut premien till dig.
  3. Om du får nej, begär skriftlig förklaring och redovisning av skälen för myndighetens beslut.
  4. Informera Förbundet Reservofficerarna så snart du kan, eftersom en eventuell förhandlingsframställan måste göras inom fyra månader från det att informationen kommit till Förbundets kännedom. Skicka till kansli@reservofficerarna.se.