UTBILDNING

Bli reservofficer!

Tre olika utbildningar för att bli reservofficer:

ROU (12 mån)
AROU (2 x 10v)
AROU (20v)

Ansökningstiderna till utbildningen skiljer sig åt beroende på om du är anställd soldat/sjöman, värnpliktigt eller externt sökande. Nedan finns ansökningstiderna för utbildningsstart under 2020:

Anställd GSS/Sjöman (K och T)

Ansökan till ROU och AROU är öppen till den 29 september.

Ingen anställning i Försvarsmakten

För dig som inte är anställd i Försvarsmakten men har militär bakgrund är ansökan till ROU och AROU öppen den 28 oktober till den 6 december.

Värnpliktig (under grundutbildning)

Ansökan till ROU är öppen från den 6 januari till den 31 januari (2021).

Du ansöker på försvarsmaktens hemsida!

Olika vägar till reservofficerskarriären

Reservofficer blir du genom att gå reservofficersutbildning i Försvarsmakten Det finns två olika utbildningar som skiljer sig åt och leder till olika typer av reservofficerskarriärer.

Reservofficersutbildningen (ROU) – Officer i reserven

Som officer i reserven är din främsta uppgift hos oss att vara chef och ledare. Du tränas för detta under din utbildning och du befäster sedan dina kunskaper och får ytterligare erfarenhet under dina tjänstgöringsperioder.

Din fokus är ofta taktik och indirekt ledarskap (att leda genom andra chefer). För att öka din förmåga kommer du kunna kompetensutveckla dig genom olika kurser, som planeras in i din tjänstgöringsplan.

Din första tjänstegrad är fänrik. Befordran till högre tjänstegrader sker efterhand som du ges ökat ansvar och har visat din kompetens. Din karriär som officer i reserven bygger på att du är civil akademiker och har en högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng.

ROU i flottan genomförs vid Sjöstridsskolan i Karlskrona där kadetterna läser kurser ur både SOU och OP Nautik för att efter utbildningen kunna bestrida befattning som ytstridsbefäl ombord på flottans fartyg.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU) – Specialistofficer i reserven

Som specialistofficer i reserven är din främsta roll ofta att vara chef över gruppbefäl, soldater eller sjömän. Det kan också vara så att du är expert eller operatör inom ett visst tekniskt system.  I likhet med officerare i reserven befäster du dina kunskaper under dina tjänstgöringsperioder.

Din första tjänstegrad är förstesergeant. Befordran till högre tjänstegrader sker efterhand som du ges ökat ansvar och har visat din kompetens.

Reservofficer med särskild kompetens 

Utöver det som beskrivs ovan behöver Försvarsmakten också ibland kunna rekrytera och anställa reservofficerare utifrån deras civilt erhållna kunskaper. Exempel på sådana färdigheter är läkare och sjuksköterskor, vilka alltså kan anställas som reservofficerare. Utbildningen för reservofficerare med särskild kompetens skiljer sig från de generella reservofficersutbildningarna, främst genom att den är kortare och bygger på de civilt erhållna kunskaperna.

Ytterligare sätt att bli reservofficer

För bland annat militärtolkar och flygledare finns särskilda utbildningssystem vilka också leder till en reservofficersexamen.

Här kan du läsa Försvarsmaktens antagningsordning för ROU och AROU

Förmåner/villkor under utbildningen