Låt de civila arbetsgivarna fylla ut lönen de veckor som reservofficeren tjänstgör militärt – mot tre procentenheter sänkt arbetsgivaravgift hela året. Det är Förbundet Reservofficerarnas förslag för att fler reservofficerare ska kunna tjänstgöra.
– Alla skulle vinna på det, och kostnaden är väldigt låg i sammanhanget, säger Magnus Andersson, som tagit fram förslaget. 

Många reservofficerare har en betydligt högre lön i sitt civila yrke, än när de tjänstgör militärt. Inkomstbortfallet blir för många ett hinder för tjänstgöring, något som Förbundet Reservofficerarna vill förändra. 

Magnus Andersson, nyvald styrelseledamot, förklarar hur:
– Tanken är att de civila arbetsgivarna ska stå för löneutfyllnad när reservofficeren tjänstgör, mot att de får tre procentenheter sänkt arbetsgivaravgift under hela den tid som reservofficeren är anställd. Den civila arbetsgivaren får kvalificerad arbetskraft och kompetensutveckling till en lägre kostnad, Försvarsmakten får bättre tillgång till sin personal och reservofficeren får ökad möjlighet att tjänstgöra. Det blir en situation där samtliga parter gynnas. 

Förbundet anser att officerslönerna generellt borde höjas, men att Försvarsmakten ska kunna erbjuda löner motsvarande dem som finns i det civila näringslivet bedöms inte vara sannolikt.
– Och det som är viktigt för individen är ju lönetappet mellan den civila och den militära lönen. För att undanröja det hindret tror jag att det här förslaget kan ge effekt, till en i sammanhanget låg kostnad, säger Magnus Andersson och förklarar hur han har räknat: 

Försvarsmakten har ett behov om cirka 3 200 reservofficerare. Medianlönen i det civila är 30 900 kr/månaden. Ingångslönen för reservofficerare är 26 000 kr/mån, och många reservofficerare har en mycket blygsam löneutveckling inom Försvarsmakten. Arbetsgivaravgiften skulle minska med drygt 28 miljoner kronor för de civila arbetsgivar- na, som i sin tur totalt skulle få betala omkring 20 miljoner kronor i löneutfyllnad om samtliga reservofficerare tjänstgör en månad varje år. Rätten till sänkt arbetsgivaravgift är tänkt att gälla så länge som reservofficeren har en aktiv anställning inom Försvarsmakten.
– På det här sättet skulle alla få vara med och bidra till en ökad svensk försvarsförmåga, vilket jag tycker är tilltalande. Jag tror också att det skulle bli mer attraktivt för företag att an- ställa just reservofficerare, vilket ju också skulle vara gynnsamt, säger Magnus Andersson. 

Måste upp på politisk nivå 

Idag får reservofficerare som civilt arbetar inom staten 20 procent av lönen i utfyllnad när de tjänstgör i sin krigsbefattning (RO1). Övriga är beroende av den civila arbetsgivarens inställning. Vissa företag, som ser nyttan av reservofficerens militära kompetens, står för löneutfyllnaden. De flesta gör det inte. Magnus Andersson vill att Förbundets förslag till löneutfyllnad ska gälla samtliga reservofficerare, så länge de har en aktiv anställning hos Försvarsmakten. Det skulle medföra en enkelhet och tydlighet i systemet, menar han.
– Eftersom det krävs förändringar i lag behöver den här frågan komma upp på den politiska nivån för att kunna drivas, och det arbetar vi med inom förbundet. 

Laglig rätt förutsättning 

En annan förutsättning för att förslaget ska fungera är att reservofficerare får laglig rätt till tjänstledighet för militär tjänstgöring, vilket är en fråga som förbundet också driver.
– Sedan tror jag att vi och Försvarsmakten tillsammans kan hjälpas åt att förklara vilken kostnadseffektiv och kvalificerad kompetensutveckling det civila näringslivet får genom att anställa reservofficerare, säger Magnus Andersson. 

Text: Jenny Harlin