Tjänstgöring

Villkor och avtal vid tjänstgöring som reservofficer

Reservofficerarna tillvaratar dina fackliga rättigheter

Vi företräder landets reservofficerare gentemot Försvarsmakten. Som medlem Sverof eller SFRO har du rätt till fackligt stöd från Reservofficerarna. Vi ger stöd och rådgivning när du behöver det, förhandlar och driver frågor som är viktiga för reservofficerare. Finner du inte svar på dina frågor nedan, är du välkommen att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter hittar du här.

Högaktuella frågor där Reservofficerarna arbetar för en förändring:

Kalenderdaglön/arbetsdaglön

”Varför får jag så lite i lön när jag tjänstgör enskilda dagar?” Frågan  om  kalenderdaglön  och arbetsdaglön  är  en av  de vanligaste medlemsfrågorna som kommer in till kansliet.  Här förklarar vi varför detta är viktigt för dig  som  reservofficer.

Kalenderdaglön och arbetsdaglön är olika sätt att se på intjänandet av månadslönen. En kalenderdaglön är 3,3 procent av din månadslön och en arbetsdaglön är 4,6 procent av din månadslön. Vid kalenderdaglön får du lön sju dagar per vecka, vid arbetsdaglön får du istället lön fem dagar per vecka. Jobbar du heltid är detta av mindre betydelse, du får alltid ut din månadslön oavsett. Men arbetar du deltid, vilket reservofficerare gör, måste  man se upp.

I det tidigare reservofficersavtalet från 2004 fanns en särskild skrivelse om reservofficerstjänstgöring: ”Daglön betalas om tjänstgöringstiden är kortare än en kalendermånad. Daglönen är för 1-5 tjänstgöringsdagar 4,6 % av månadslönen för varje tjänstgöringsdag i perioden. Om tjänstgöringsperioden är längre än 5 dagar är daglönen 3,3% av månadslönen för varje dag i tjänstgöringsperioden.” I samband med att ALFA ersattes av Villkorsavtalet 2013-06-01, upphörde det dåvarande reservofficersavtalet och man föll därför tillbaka på nuvarande centrala avtal, Villkorsavtalet.  Under 3 kap. Lön 3§ Beräkning av lön under del av månad står: ”Om lönen ska betalas ut endast för en del av en kalendermånad betalas den istället ut  som aktuell kalenderdagslön (…)” Det leder till en del följder för reservofficerarna som är inne och tjänstgör.

Försvarsmakten, som har att förhålla sig till centrala avtal, betalar endast ut kalenderdaglön, oavsett hur länge du är inne och jobbar. Vid arbete måndag till fredag får du lön även lördag och söndag, men inte vid kortare tjänstgöringar. Vid tjänstgöring en till fyra dagar behöver du alltså ha 30  eller 31 arbetsdagar för att få ut en full månadslön och du tjänar de facto bara 70 procent av din lön när du jobbar en till fyra dagar. Eftersom en stor del av tjänstgöringen ligger i spannet en till fyra dagar – exempelvis helgövningar torsdag till söndag – får reservofficerare (och GSS/T) inte ut en lön som motsvarar arbetsinsatsen. Samtidigt som tjänstledighet från din civila arbetsgivare oftast sker med arbetsdaglöneavdrag för varje ledig dag med 4,6% av din månadslön.

Vad kan man göra?

Många förband inser orimligheten och lägger ut extra timmar för att kompensera. Jobbar du exempelvis åtta timmar på måndag lägger förbandet tre till fyra timmar på tisdagen, även om du inte är där, för att din lön ska blir rätt och motsvara tiden du lagt ner. Om möjligt kan du också, i dialog med din krigsförbandschef, undvika att tjänstgöra kortare tid än 5 dagar. Din timlön motsvarar 1/175 av din månadslön. I  det nya rörlighetsavtalet får man  restidsersättning vid tjänsteresa som sker utanför arbetstid. Denna ersättning betalas per timme med 1/175 av din månadslön. Det innebär att deltidstjänstgörande personal i Försvarsmakten har en högre lön vid tjänsteresor än när de utför faktiskt arbete under 1-4 arbetsdagar.

Jobbar aktivt med frågan

Reservofficerarna arbetar aktivt med frågan. Försvarsmakten har att förhålla oss till centrala statliga avtal och det är dessa man också följer. Ingen annan myndighet har dock så många deltidsanställda som Försvarsmakten och på detta område är det tydligt att både reservofficerare och GSS/T-soldater hamnar i kläm.

Idrottsdeltagande

I och med de förhandlingar som pågått för det nya kollektivavtalet så behandlas nu mera reservofficerare precis som övriga försvarsmaktsanställda

Direktrekrytering vid internationell insats

I och med det nya kollektivavtalet kommer ingen direkterkrytering enlig IMI-lagen ske av reservofficerare

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten och tjänstgör tidvis. Vid tjänstgöring i din tillsvidareanställning är bostaden ditt tjänsteställe

All din tjänstgöring i Försvarsmakten ska regleras i en tjänstgöringsplan som upprättas i god tid före tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå när och hur du ska tjänstgöra som reservofficer under en överskådlig tid framöver. Tjänstgöringsplanen upprättas av din närmsta chef och i dialog med dig. Att ha en uppdaterad och korrekt tjänstgöringsplan är särskilt viktigt i dialogen med din civila arbetsgivare och ligger även till grund för löneutfyllnad.

En tjänstgöringsplan kan innehålla tjänstgöring som motsvarar en heltidstjänst, men också ingen planerad tjänstgöring alls.

När du tjänstgör i din tillsvidare anställning som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande:

Logi

Boendestandard vid tjänsteresa

Du ska på tjänsteresa bo i enkelrum med dusch och toalett på rummet. Saknar förrättningsorten tillgång till logi med denna standard kan du erbjudas annan boendestandard. Accepterar  du denna boendestandard erhåller du tillägg om 200 kr/natt.

Vid övernattning ombord på Försvarsmaktens fartyg erhåller personal som ej är ombordmönstrade ett logitillägg om 200 kr/natt. För dig som har sjötillägg gäller ej detta, så även för dig som fått sjötillägg inlöst på lön fram till och med år 2020.

Anvisat boende

Utifrån verksamhetens krav kan behov uppstå av annat boende än vad som anges i huvudregeln, varvid arbetsgivaren har rätt att anvisa annat ändamålsenligt boende. Det kan exempelvis röra sig om bortavaro kopplad till viss utbildningsverksamhet, samträning av stabs- eller förbandsenheter, eller annan verksamhet som har behov av att utföras i grupp. Arbetsgivaren ska informera lokal arbetstagarorganisation om anledningen till anvisat boende och på vilket sätt det anvisade boendet är ändamålsenligt. Arbetstagaren erhåller ett logitillägg om 400 kr per natt om boendet håller lägre standard än huvudregeln.

Boendestandard vid längre förrättning

Du kan vid längre förrättningar bo i lägenhet med ett rum och kök/pentry.  Om du delar lägenhet (med eget sovrum) med exempelvis kurskamrater under en utbildning får du 100 kr/natt i ersättning.

Restid

I första hand ska resa genomföras på planerad arbetstid. I undantagsfall kan resa genomföras utanför arbetstid.

Om du reser på tjänsteresa på tid som inte är planerad arbetstid erhåller du restidsersättning. Restidsersättningen är 1/175 av i-lön.

Traktamenten

Du får 230kr/dag om du tjänstgör och har rätt till traktamente enligt Skatteverkets regler, du finner dessa här.

Lönesättningen för reservofficerare är inte helt enkel. Grundregeln är att din lön som reservofficer ska motsvara lönen för en yrkesofficer med samma grad och motsvarande befattning.

Lägstalöner för samtliga officerare:

23 000 kronor per månad år 2017

24 000 kronor per månad år 2018

25 000 kronor per månad år 2019

26 000 kronor per månad år 2020

27 000 kronor per månad år 2021

Lägstalönerna ovan tillkom som ett resultat av RALS-förhandlingar och omfattar alla officerare.

Försvarsmaktsdygn FM-dygn (ersätter sedan 2018-01-01 det tidigare övningsdygnet ÖD)

Under övning då verksamhet bedrivs större delar av dygnet arbetar du på Försvarsmaktsdygn. Är din planerade tjänstgöring 30 dygn eller kortare utgår all ersättning i pengar och du får ingen kompensationsledighet. Är din planerade tjänstgöring 31 dygn eller längre utgår ersättning och kompensationsledighet enligt nedan.

Exempel: Torkel Albinsson ska tjänstgöra torsdag till söndag på arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. På fredag och lördag är FM-dygn inplanerat, övriga dagar är han planerad att arbeta 8 timmar. Hans grundlön är 30 000kr/mån. Han kommer endast att få kalenderdaglön om 3,3% av sin månadslön (läs mer om detta under avsnittet Aktuella frågor).

Torsdag: 8 timmar: = 30000 x 0.033 = 990kr

Fredag: FM-dygn: 990kr + 1050kr (grundersättning FM-dygn) + (30000 x 0.046) = 3420kr

Lördag: FM-dygn: 3420kr

Söndag: 8 timmar: 990kr

Total lön för tjänstgöring torsdag-söndag: 8820kr.

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver arbetstid läggas ut efter efter att man avslutat tjänstgöringen. Detta då arbetstidsmåttet är 40tim/veckan.

Vid tjänstgöring måndag – fredag kommer du att aktiveras även lördag och söndag, detta då Försvarsmakten endast utbetalar kalenderdaglön oavsett hur länge du arbetar (läs mer om detta under avsnittet Aktuella frågor). Arbetar du mer än 40tim på en vecka ska arbetstid även läggas ut veckan efter.

Exempel: Linn arbetar måndag (vecka ett) till torsdag veckan efter (vecka två). Totalt 11 dagar med 10 timmars arbetsdag. 11 x 10 = 110timmar. För att lön och arbetstid ska bli rätt behöver hon således vara aktiverad till och med fredagen vecka tre. Och då Försvarsmakten då lägger till lördag och söndag innebär det att hennes sista dag i tjänstgöringen kommer att vara söndagen vecka tre.

Dygns- och veckovila

Grundreglerna är:

En arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

 • En arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman till en sammanhängande ledighet om minst 72 timmar och ska förläggas i slutet av sammanslagningen.

Dygns- och veckovila FM

Avvikelse får göras tillfälligtvis från dygns- och veckovila om det uppstår förhållanden som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Vid sådana tillfällen som medför att vila inte erhålls ska bedömning av tjänstbarhet göras. Denna bedömning ska leda fram till om och när medarbetaren ska tjänstgöra eller inte tjänstgöra.

Exempel: Man är planerad att starta arbetet 07:30 men på grund av övertidsarbete som genomfördes mellan 16:30 och 23:30, leder chefens bedömning av tjänstbarhet till att individen istället får börja 10:00. Arbetstiden mellan kl. 07:30 och 10:00 anses då fullgjord.

Längre sammanhållen arbetstid

Om tjänstgöringen varar längre än 11 dygn utan veckovila får du ersättning och kompenserande ledighet enligt tabellen nedan. Ledigheten ska förläggas direkt efter tjänstgöringen. Undantagsvis får efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare en till två arbetsdagar inplaneras för arbete efter genomförd verksamhet om det krävs ur rapporteringssynpunkt, inlämning av utrustning eller annat skäl. Dessa en till två arbetsdagar skall medräknas till den totala tiden för tjänstgöring.

Tabell över tjänstgöring, kompensation för utebliven veckovila och ledighet FM

Läs mer om detta i Försvarsmaktens Avtalssamling (FAS) som du finner under avsnitten Villkor/avtal.

Efter 12 månaders tjänstgöring som reservofficer har du rätt till en premie på två prisbasbelopp (se aktuellt prisbasbelopp här).

 • Du ska ha tagit din reservofficersexamen efter år 2007
 • Endast tjänstgöring inom åtta år från examen är premiegrundande
 • Tjänstgöringen måste ske i din tillsvidareanställning för att vara premiegrundande

Det är mycket viktigt att du innan tjänstgöring vet om tjänstgöringen är premiegrundande eller ej.

Är du civilt anställd i staten? Då har du rätt till löneutfyllnad vid tjänstgöring som reservofficer i Försvarsmakten. Under 2017 förhandlade förbundet, inom ramen för OFR, framgångsrikt fram en återupptagen löneutfyllnad inom staten.

Löneutfyllnaden fyller en mycket viktig funktion för att reservofficerare ska ha möjlighet till tjänstgöring. Inte sällan är lönen i Försvarsmakten betydligt lägre än den civila lönen. Löneutfyllnad möjliggör tjänstgöring och kompenserar det ekonomiska bortfallet. Tidigare fann löneutfyllnad även i stora delar av näringslivet, men detta har i stort försvunnit. Idag är det främst företag knutna till försvarsindustrin som fortfarande fyller ut lönen vid reservofficerstjänstgöring. Förbundet har inlett ett arbete med att uppvakta näringslivet för att få till en återupptagen löneutfyllnad även där.

Enligt de nya villkoren i betalar arbetsgivaren (staten) 20 procent av den fasta lönen under den tid reservofficeren tjänstgör i Försvarsmakten. Detta under förutsättning att tjänstgöringen genomförs under skärpt eller högsta beredskap, när totalförsvarspliktiga är skyldiga att tjänstgöra eller när reservofficeren tjänstgör enligt avtalad tjänstgöring i reservofficerens tjänstgöringsplan upprättad av Försvarsmakten. Detta innebär att det är av stor vikt att en tjänstgöringsplan upprättas mellan förbandet och reservofficeren.

Den nya villkoren gäller retroaktivt från den 7 mars 2017, så möjlighet till löneutfyllnad kan alltså finnas för redan genomförd tjänstgöring. Du hittar avtalet i dess helhet under avsnittet Villkor/avtal.

Vid tjänstgöring som reservofficer har du rätt till ledighet från din civila arbetsgivare, dock ingen uttrycklig rätt så som GSS/T-soldater har.

Tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) har i Lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar en uttrycklig rätt till ledighet från civil arbetsgivare, detta har inte reservofficeren. Istället finner man skyddet och rättigheten att vara ledig från sin civila anställning i 9kap 1§ Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som säger att man inte får bli avskedad på grund av att man ”fullgör sina skyldigheter enligt denna lag”.

Vikten av god dialog med din civila arbetsgivare kan inte nog understrykas. Att behöva luta sig mot lagstöd bör vara en sista åtgärd.

Befordran för officerare och specialistofficerare i reserven

Grundregeln för befordran från 

 • RO/Fk till RO/Lt 
 • RO/Lt till RO/Kn 
 • RO/Serg till RO/Öserg
 • RO/Öserg till RO/Fj

är att reservofficeren dels bedöms vara lämplig för befordran, dels har tjänstgjort i en sådan omfattning att bedömning av de kunskaper och färdigheter som förväntas av den högre tjänstegraden kunnat genomföras. 

För befordran till RO/Lt krävs därutöver en akademisk examen. Om reservofficeren studerar vid en sådan akademisk utbildning som omfattar mer än 180 hög-skolepoäng, får befordran till RO/Lt dock ske efter uppnådda 180 högskolepoäng, trots att formell akademisk examen ännu inte erhållits. Läs mer i PersI längre ned.

Taktiskt stabskurs (TSK)

För att kunna befordras till major/örlogskapten OF3 krävs att reservofficeren genomfört och godkänts på Taktisk stabskurs. TSK är en akademisk grundutbildning vid Försvarshögskolan som riktar sig till reservofficerare som är placerad på eller ska placeras på en OF3-befattning.

Krav för antagning:

 • Reservofficeren ska ha varit utnämnd till kapten i minst två år och genomfört tjänstgöring i befattningsnivå OF1 under minst 30 dagar.

Som reservofficer tjänstgör du tidvis och har din huvudsakliga sysselsättning i det civila. Under perioder kan du dock tjänstgöra på heltid, exemplevis efter examen som instruktör på en värnpliktspluton, under internationell insats eller under perioder då det passar bra i ditt liv. Reservofficeren ska dock inte tjänstgöra på heltid som reservofficer över en längre tid, gör man detta bör en process inledas för att bli yrkesofficer.

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur en övergång från reserv- till yrkesofficer går till under 2018. Bestämmelserna i dokumentet upphör att gälla 2018-12-31 och ersätts då av nya bestämmelser som Försvarsmakten beslutar om under hösten 2018.

interimistisk-reglering-av-övergångar-till-off_k

När du går i pension (67 år) eller väljer att sluta på egen begäran ska ditt förband kalla in dig för en avtackning med enklare lunch och medaljering.

För att bli tilldelad reservofficersmedaljen gäller följande:

 • Din anställning i Försvarsmakten ska vara avslutad
 • Vid anställning längre än 20 år tilldelas du medaljen i guld, vid kortare anställningstid i silver.

Hör av dig till oss om du inte blivit vederbörligt avtackad av ditt förband. Du hittar kontaktuppgifter här.

Här finner du aktuella avtal som reglerar dina villkor vid tjänstgöring som reservofficer

Kollektivavtal för Reservofficerare: Avtal om anställningsvilkor för Reservofficerare

RALS 2020-2023: kollektivavtal-om-loner-inom-ramen-for-rals-2020-2023

Protokoll till arbetstids- och rörlighetsavtalet: forhandlingsprotokoll-170303

Arbetstidsavtalet: Arbetstidsavtalet Bilaga A till förhandlingsprotokoll

Rörlighetsavtalet: Rörlighetsavtalet Bilaga B till förhandlingsprotokoll

Löneutfyllnad: Protokoll Ändringar i villkors- och affärsverksavtalen

Försvarsmaktens avtalssamling (FAS): Försvarsmaktens Avtalssamling