Parterna har enats om en gemensam lista på vanliga frågor och svar på dessa.

Du hittar de nedan och i bifogat dokument:

faq nytt ro-avtal 2020-03-13

1. Tillämpningsområde

För vilka gäller avtalet?

Svar: RO-avtalet är tillämpligt för reservofficerarna i sin tillsvidareanställning samt i en

tillkommande anställning enligt § 18 Officersförordningen (RO2/RO3).

2. Gränsdragningar

Vilken tjänstgöringsform (RO1/RO2/RO3) ska användas vid tjänstgöring som reservofficer?

Svar: RO1 är tjänstgöring i krigsbefattning, RO2 är tjänstgöring kopplad till individens krigsuppgift och tjänstgöring som RO3 är kopplad till personens bredare kompetens som befäl i försvarsmakten. Vid osäkerhet om RO1, RO2 eller RO3 ska nyttjas måste en analys av individens krigsbefattning göras. Om det de-facto är i individens krigsbefattning, inte en liknande eller motsvarande utan den faktiska krigsplaceringen då är det RO1. Om det inte rör arbete i krigsbefattning (RO1) så går man vidare för att konstatera huruvida arbetet möjligen är kopplat till individens krigsuppgift, ett lite vidare begrepp än den specifika krigsbefattningen. För att avgöra detta kan man behöva ta en kontakt med den chef som har bäst kännedom om krigsbefattningen. Exempelvis kan en förare av en specifik fordonstyp anses vara i en RO2 anställning om fordonstypen stämmer med individens krigsbefattning (RO1) men tillhör ett annat krigsförband, motsv.

Skulle däremot den inledande analysen visa att arbetet som skall utföras inte har någonting med varken krigsbefattning eller krigsuppgift att göra men alltjämt har med individens militära kompetens att göra så bör anställningen utgöras av en RO3.

Skulle arbetet som behöver utföras inte ens ha med individens militära kompetens att göra skall en annan anställningsform nyttjas, exempelvis en allmän visstidsanställning (ALVA).

Ovanstående resonemang är fullt ut applicerbart såväl nationellt som internationellt.

3. Internationell militär insats

Gäller utlandsavtalet för RO i internationell insats?

Svar: Ja, Utlandsavtalet gäller för RO1, RO2 och RO3, dvs. att exempelvis reglerna om hög tjänstgöringsfrekvens gäller.

4. Omreglering

Hur hanteras redan befintliga RO-anställningar (”3/8”, ”RO i PROD”, ”IMI”)?

Svar: För att det nya RO-avtalet skall bli tillämpligt behöver anställningen omregleras från den gamla anställningen till en ny. Detta gäller dock endast för omreglering till en RO2 och en RO3-anställning, för RO1 behöver i normalfallet ingen omreglering göras då det gamla och nya regelverket inte skiljer sig åt.

Om ingen omreglering genomförs gäller det gamla regelverket så länge den gamla anställningen fortlöper. Omregleringen av anställningen behöver överenskommas mellan chef och medarbetare och är inget arbetsgivaren eller medarbetaren ensidigt kan besluta. Vid en överenskommelse om omreglering ska datum för när omregleringen börjar gälla fastställas. Omregleringen bör gälla från och med datumet för överenskommelsen. En överenskommelse kan som tidigast börja gälla då avtalet trädde i kraft, det vill säga 2020-01-01.

Det är betydande skillnader mellan det gamla och det nya avtalet främst rörande synen på skatterättsligt tjänsteställe, d.v.s. att i det nya avtalet utgår reservofficeren (RO1, RO2 och RO3) alltid från hemmet som tjänsteställe och har således i normalfallet tjänsteresa till arbetet. Detta faktum behöver analyseras gentemot den gamla anställningen så att såväl chef som medarbetare tillfullo är införstådda i effekterna av omregleringen innan den genomförs. Detta gäller inte minst för de medarbetare som anställts i IMI (ATII) och önskar omreglera sin anställning till det nya avtalet. Följande punkter bör tas upp i diskussion kring omreglering mellan chef och medarbetare:

• Semester (kan i vissa fall föras över från den gamla anställningen till en ny anställning som RO2/RO3)

• Leave (i regel bör intjänade leavedagar föras över till den nya anställningen)

• Arbetstid samt eventuella saldon (se del 3.10 i arbetstidsavtalet)

En omreglering innebär att den gamla anställningen sägs upp och beslut fattas om en ny anställning som reservofficer. Reservofficerens tjänstgöringsform ska framgå av anställningsbeslutet, mallar finns att tillgå på emilia.

5. Arbetsort

En reservofficer har tjänsteställe i bostaden, vilken är en RO:s arbetsort?

Svar: I rörlighetsavtalet framgår det att arbetsort är den ort där arbetstagarens tjänsteställe är beläget. För en reservofficer blir arbetsorten däremot den ort där OrgE är beläget. En reservofficer har oaktat tjänstgöringsform tjänsteställe i bostaden, vilket innebär att resorna mellan bostaden och OrgE är att betrakta som tjänsteresor (endast första och sista resan vid längre förrättningar).

I anställningsbeslutet ska arbetsort framgå, dvs. den ort där OrgE är beläget.

6. Tjänsteresor

Vad gäller vid anställning som reservofficer avseende boende och resor?

Svar: Utifrån att en reservofficer har tjänsteställe i bostaden så är denne på en tjänsteresa under tjänstgöringen i Försvarsmakten, vilket innebär att del 6 och del 7 i rörlighetsavtalet samt motsvarande regler i Villkorsavtalet är tillämpliga. I korthet innebär det att reservofficeren har rätt till resor till och från tjänstgöringen samt har rätt till boende under tjänstgöringstiden.

Avseende boende ska arbetsgivaren i första hand förhålla sig till enkelrum med dusch och toalett på rummet men det finns möjlighet att anvisa boende eller erbjuda logementsboende. Vid längre tjänstgöringsperioder (oftast RO2 eller RO3) kan arbetsgivaren erbjuda en tillfällig bostad på orten (en etta med pentry/kök).

Gällande resor är första och sista resan under tjänstgöringsperioden att betrakta som tjänsteresor, utöver dessa resor har en RO rätt till fria hemresor efter en fullgjord arbetsvecka.

Traktamente ska utbetalas om kraven för detta är uppfyllda (övernattning mer än 50 km från reservofficerens bostad).

7. Tjänsteresor fortsättning

Om en reservofficer bor i nära anslutning till arbetsorten, hur blir det då med resor och boende?

Svar: Om reservofficeren bor på ett sådant avstånd till arbetsorten att någon övernattning inte är nödvändig betraktas de dagliga resorna mellan bostad och arbetsort som tjänsteresor. Arbetsgivaren ska stå för kostnaden för resorna. Exempelvis om reservofficeren blir beviljad att ta egen bil utbetalas 18,50 kr per mil (skattefritt) plus 13 kr per mil (skattepliktigt) eller så ersätter arbetsgivaren ett pendlingskort motsvarande, beroende på vilket resesätt som anses mest ändamålsenligt i enlighet med 6.1 rörlighetsavtalet.

Gällande restidsersättning har arbetsgivaren ett ansvar, ur ett tillgänglighetsperspektiv, att planera resan antingen på arbetstid eller utanför arbetstid. Genomförs resan på arbetstid så blir mindre tid tillgänglig för arbete och genomförs resan utanför arbetstid så finns mer tid för arbete men reservofficeren ersätts med restidsersättning.

8. 3/8-anställning och RO2/RO3

Ska anställning som RO2 eller RO3 räknas var för sig eller tillsammans för att förhålla sig till tre års anställning under en åtta årsperiod?

Svar: Grunden för anställning som RO2 eller RO3 är officersförordningen 18 § som endast medger tre års anställning under en åtta årsperiod, oaktat om anställningen varit i RO2 eller RO3. Således måste RO2 och RO3-anställningar räknas ihop för att kontrollera de tre åren under en åtta års period.