Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar idag sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras.

– Staten måste kunna säkerställa sin kompetensförsörjning, och därför måste lönerna i sektorn vara konkurrenskraftiga, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för OFR/S, P, O.

Utgångspunkten för OFR/S, P, O är att förhandlingarna ska ge en löneökning för medlemmarna som återspeglar utvecklingen i den privata sektorn, och detta kommer också påverka hur långt avtal parterna kan komma att förhandla om.

En annan återkommande fråga från tidigare förhandlingar är den om arbetstider, där arbetsgivarsidan driver på för att verksamhetens behov ska vara avgörande. OFR/S,P,O kommer yrka på motsatt utveckling.

– Arbetstiden bör i så stor utsträckning som möjligt individanpassas. Våra medlemmar gagnas inte av att enbart verksamheten ska styra över hur jobbet schemaläggs. Vi behöver ha en ökad flexibilitet, särskilt för yrkeskategorier som behöver återhämtning, säger Åsa Erba- Stenhammar.

OFR/S,P,O kommer också driva frågan om att blivande föräldrar, inte enbart den havande, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral.

Under Coronapandemin har många yrkesgrupper övergått till att arbeta på distans vilket aktualiserat frågan om regelverket kring distansarbete. I årets avtalsrörelse kommer OFR/S,P,O yrka på en partsgemensam översyn av dessa regler.

Årets avtalsrörelse inleds samtidigt som LAS-förhandlingarna i den privata sektorn avslutas. Tanken är att LAS-frågan därmed inte ska påverka själva avtalsförhandlingarna, men LAS kommer kasta långa skuggor över höstens avtalsrörelse.

– Vi kommer inte ifrån den frågan, även om själva LAS inte är uppe till förhandling nu. Men vi behöver värna anställningstryggheten på andra sätt. Under de senaste åren har företeelser som omlokalisering och säkerhetsklassning urholkat den statliga anställningstryggheten, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Två frågor som är viktiga för Förbundet Reservofficerarna är slopande av kalenderdaglön samt laglig rätt till tjänstledighet vid tjänstgöring i totalförsvaret. De frågorna kommer inte att tas upp i avtalsrörelsen, eftersom de bättre hanteras på annat sätt.

– Det är viktigt att få upp officerslönerna, så att Försvarsmakten får tillgång till kompetent personal. För många reservofficerare blir ju skillnaden mellan den civila och den militära lönen kännbar, säger Magnus Konradsson, förbundsordförande Förbundet Reservofficerarna.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).

 

Du hittar yrkandena här:

OFR/S,P,O yrkanden

Arbetsgivarverkets yrkanden